Perspectives / Canfyddiadau 19/11/16

Many Thanks to those who attended the first event this weekend. Perspectives / Canfyddiadau continues over the next two weekends…

This slideshow requires JavaScript.

Perspectives: a series of talks and events with artists /  Canfyddiadau: cyfres o sgyrsiau a digwyddiadau gydag artistiaid

Saturday, 19 November: 12.30pm-3.30pm (meet at the Elan Valley Visitor Centre)

Dydd Sadwrn, 19 Tachwedd: 12.30pm-3.30pm (cwrdd yng Nghanolfan Ymwelwyr Cwm Elan)

FREE/AM DDIM

Places will be limited.Please book by phone to reserve your place.Elan Valley Visitor Centre: 01597 810880

Mae nifer cyfyngedig o leoedd. Ffoniwch i archebu eich lle. Canolfan Ymwelwyr Cwm Elan: 01597 810880

Throughout 2015-16, the Elan Valley has been host to a group of eleven artists from different backgrounds and disciplines who have been invited by Dwr Cymru Welsh Water and Arts Council of Wales to explore the 70 square miles of the catchment that serves the six reservoirs.

APT Elan (Artists, Place and Time) has been the project’s working title with the idea that its unique context can ‘give space to better thinking’, encouraging a period of creative engagement with the Elan environment. The artists’ activity is feeding into possibilities for a more sustained programme of artists’ interaction at Elan in the future.

This autumn a free programme of events gives people the opportunity to meet some of the artists and hear about their experiences, their findings and their reflections in this special landscape.


Perspectives 1

Saturday, 19 November: 12.30pm-3.30pm (meet at the Elan Valley Visitor Centre)

Catrin Webster: Catrin is a painter interested in the experience of landscape; how it feels to be immersed in it; to be part of it. Her painting explores visual means to question the notion and construct of landscape through ideas about distance, surface and gesture.

Gideon Koppel: ‘As I stand there in the silence, I became aware that the silence is not complete. Water is speaking.’ The Living Mountain. Nan Shepherd.

Richard Higlett: Working across a range of media, with the idea dictating the form in which it is presented. “At Elan I started a number of threads of investigation into the landscape, questioning the relationship between knowledge and experience. This process involved documenting birdsong, learning the fiddle and listening to grass hoppers talking.”


Drwy gydol 2015-16, croesawodd Cwm Elan un ar ddeg artist o wahanol gefndiroedd a disgyblaethau drwy wahoddiad Dwr Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru i archwilio’r ardal 70 milltir sgwâr sy’n gwasanaethu’r chwe chronfa ddwr.

APTElan (Amser/Parth/Tyst) fu teitl gweithiol y prosiect; sail y syniad yw bod y cyd-destun unigryw yn cynnig lle i feddwl yn well gan annog ymgysylltiad creadigol â Chwm Elan. Mae’n bosibl y bydd gwaith yr artistiaid yn cynnal rhaglen gyson o waith yno yn y dyfodol.

Yr hydref hwn, bydd rhaglen weithgareddau rhad ac am ddim yn cynnig cyfle i bobl gwrdd â rhai o’r artistiaid a chlywed am eu profiadau, eu canfyddiadau a’u myfyrdodau a ddaw o’r dirwedd arbennig hon.


Canfyddiadau 1

Dydd Sadwrn, 19 Tachwedd: 12.30pm-3.30pm

(cwrdd yng Nghanolfan Ymwelwyr Cwm Elan)

Catrin Webster: Arlunydd sydd â diddordeb yn y dirwedd, ymdrochi ynddi a bod yn rhan ohoni. Mae ei phaentiadau yn archwilio ffyrdd gweledol o gwestiynu adeiladwaith a syniadau am dirwedd drwy syniadau am bellter, arwynebedd ac ystum.

Gideon Koppel: ‘Wrth sefyll yn y distawrwydd deuthum i wybod nad yw’r distawrwydd yn gyflawn. Clywaf lais y dwr.’ Cyfieithiad o linell o’r Living Mountain gan Nan Shepherd.

Richard Higlett: Gweithia mewn ystod o gyfryngau, y syniad sy’n penderfynu’r ffurf derfynol. “Yng Nghwm Elan dechreuais feddwl am sawl syniad am y dirwedd gan gwestiynu’r berthynas rhwng gwybodaeth a phrofiad. Yn y broses hon bûm yn dogfennu cân yr adar, dysgu canu’r ffidil a gwrando ar sgwrs Sioncod y Gwair.”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s