Digwyddiadau / Events

Canfyddiadau: cyfres o sgyrsiau a digwyddiadau gydag artistiaid

Drwy gydol 2015-16, croesawodd Cwm Elan un ar ddeg artist o wahanol gefndiroedd a disgyblaethau drwy wahoddiad Dwr Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru i archwilio’r ardal 70 milltir sgwâr sy’n gwasanaethu’r chwe chronfa ddwr.

APTElan (Amser/Parth/Tyst) fu teitl gweithiol y prosiect; sail y syniad yw bod y cyd-destun unigryw yn cynnig lle i feddwl yn well gan annog ymgysylltiad creadigol â Chwm Elan. Mae’n bosibl y bydd gwaith yr artistiaid yn cynnal rhaglen gyson o waith yno yn y dyfodol.

Yr hydref hwn, bydd rhaglen weithgareddau rhad ac am ddim yn cynnig cyfle i bobl gwrdd â rhai o’r artistiaid a chlywed am eu profiadau, eu canfyddiadau a’u myfyrdodau a ddaw o’r dirwedd arbennig hon.

Perspectives: a series of talks and events with artists

Throughout 2015-16, the Elan Valley has been host to a group of eleven artists from different backgrounds and disciplines who have been invited by Dwr Cymru Welsh Water and Arts Council of Wales to explore the 70 square miles of the catchment that serves the six reservoirs.

APT Elan (Artists, Place and Time) has been the project’s working title with the idea that its unique context can ‘give space to better thinking’, encouraging a period of creative engagement with the Elan environment. The artists’ activity is feeding into possibilities for a more sustained programme of artists’ interaction at Elan in the future.

This autumn a free programme of events gives people the opportunity to meet some of the artists and hear about their experiences, their findings and their reflections in this special landscape.

Places will be limited.

Please book by phone to reserve your place. Elan Valley Visitor Centre: 01597 810880

IMG_2261

Dyddiadau’r rhaglen:

Canfyddiadau 1

Dydd Sadwrn, 19 Tachwedd: 12.30pm-3.30pm

(cwrdd yng Nghanolfan Ymwelwyr Cwm Elan)

Catrin Webster: Arlunydd sydd â diddordeb yn y dirwedd, ymdrochi ynddi a bod yn rhan ohoni. Mae ei phaentiadau yn archwilio ffyrdd gweledol o gwestiynu adeiladwaith a syniadau am dirwedd drwy syniadau am bellter, arwynebedd ac ystum.

Gideon Koppel: ‘Wrth sefyll yn y distawrwydd deuthum i wybod nad yw’r distawrwydd yn gyflawn. Clywaf lais y dwr.’ Cyfieithiad o linell o’r Living Mountain gan Nan Shepherd.

Richard Higlett: Gweithia mewn ystod o gyfryngau, y syniad sy’n penderfynu’r ffurf derfynol. “Yng Nghwm Elan dechreuais feddwl am sawl syniad am y dirwedd gan gwestiynu’r berthynas rhwng gwybodaeth a phrofiad. Yn y broses hon bûm yn dogfennu cân yr adar, dysgu canu’r ffidil a gwrando ar sgwrs Sioncod y Gwair.”

Mae nifer cyfyngedig o leoedd.

Ffoniwch i archebu eich lle. Canolfan Ymwelwyr Cwm Elan: 01597 810880

Perspectives 1

Saturday, 19 November: 12.30pm-3.30pm (meet at the Elan Valley Visitor Centre)

Catrin Webster: Catrin is a painter interested in the experience of landscape; how it feels to be immersed in it; to be part of it. Her painting explores visual means to question the notion and construct of landscape through ideas about distance, surface and gesture.

Gideon Koppel: ‘As I stand there in the silence, I became aware that the silence is not complete. Water is speaking.’ The Living Mountain. Nan Shepherd.

Richard Higlett: Working across a range of media, with the idea dictating the form in which it is presented. “At Elan I started a number of threads of investigation into the landscape, questioning the relationship between knowledge and experience. This process involved documenting birdsong, learning the fiddle and listening to grass hoppers talking.”


Canfyddiadau 2

Dydd Sadwrn, 26 Tachwedd: 12.30pm-3.30pm

(cwrdd yng Nghanolfan Ymwelwyr Cwm Elan)

Bydd tri artist cyfoes sydd â barn wahanol am y dirwedd yn rhannu’u profiadau o’u hamser yn y Cwm.

Morag Colquhoun: Trafodaeth am gysylltiadau – rhwng gwenyn prin, ffermio mynydd, golosg biolegol, Coedwig Amason – ac yn ystyried y syniad fod yna ecoleg i’r meddwl.

Mike Perry: Bydd yn trafod yr effaith mae materion amgylcheddol yn ei gael ar y broses artistig a sut mae ‘tyndra greadigol’ yn dylanwadu ei syniadau.

Simon Whitehead: Sgwrs am gerdded liw nos, adnoddau diflanedig y tywyllwch ac ecoleg ansicrwydd …

Perspectives 2

Saturday, 26 November: 12.30pm-3.30pm (meet at the Elan Valley Visitor Centre) Three contemporary artists who work with different questions of landscape share their experiences and ideas from time spent in the Elan valley.

Morag Colquhoun: Morag discusses interconnectedness – of rare bees, hill farming, biochar and Amazonia – and floats the idea of an ecology of mind.

Mike Perry: Mike discusses the impact of environmental issues on his artistic process, and how this ‘creative tension’ affected his ideas.

Simon Whitehead: Simon will talk about walking at night, the disappearing resources of the darkness and the ecologies of uncertainty …


Canfyddiadau 3

Dydd Sadwrn, 3 Rhagfyr: 12.30pm-3.30pm

(cwrdd yng Nghanolfan Ymwelwyr Cwm Elan)

Antony Shapland: “Byddaf yn cerdded a cherdded a meddwl am daith fertigol y dwr – o’r awyr, i’r gronfa – ac yna llinell lorweddol ei arwyneb. Gorwel newydd. Dileu, a thanlinellu.”

Eddie Ladd: Euthum i droedio’r tir, a rhedeg i fro’r boddi ac i fro’r gwersyll ac i fro gorffwys corff y llyw olaf.

Simon Fenoulhet: Bydd Simon yn trafod profi sain ar y mynydd ac yn dangos ei gynllun am gorn alpaidd a wnaeth yn y Cwm.

Perspectives 3

Saturday, 3 December: 12.30pm-3.30pm (meet at the Elan Valley Visitor Centre)

Antony Shapland: “I walk and I walk and think about the vertical journey of the water, from atmosphere, to reservoir and the horizontal line of its surface. A new horizon. A crossing out, an underlining.”

Eddie Ladd: Euthum i droedio’r tir, a rhedeg i fro’r boddi ac i fro’r gwersyll ac i fro gorffwys corff y llyw olaf. / I took my feet over the ground and ran to another drowned land, and to the camp, and to where the last prince is buried.

Simon Fenoulhet: Simon will be talking about how sound is experienced in a mountainous landscape and showing his prototype alpine horn, made as part of his residency at Elan.

aptelanhastag-1

Follow on Twitter @AptElan