Dŵr Cymru/Welsh Water

Unknown

Dŵr Cymru ac Ymddiriedolaeth Cwm Elan yw ceidwaid yr ardal hardd hon 72 o filltiroedd sgwâr gyda thirwedd hanesyddol a bywyd gwyllt byrlymus. Mae’r argaeau a’r cronfeydd dŵr sy’n waddol campau peirianyddol Fictorianaidd yn ychwanegu at y dirwedd gyfnewidiol a dyma’r deunydd crai sydd gan yr artistiaid i sbardun eu gwaith.

Dŵr Cymru Welsh Water and the Elan Valley Trust are the custodians of a beautiful area stretching 72 square miles with historic landscapes and thriving wildlife. The dams and reservoirs, the working legacy of remarkable Victorian engineering, add to the captivating and ever changing scenery, and this is the raw material that artists have to work from.

www.dwrcymru.com 

Fel gwarcheidwaid rhai o’n tirweddau prydfertha’ ni, mae cwmni Dŵr Cymru yn falch o gyfrannu at y gwaith o ddiogelu a hyrwyddo rhai o berlau’r wlad – gan gynnwys Cwm Elan.

Llwyddodd peirianwyr arloesol Oes Fictoria a’u cyfoedion yn y 1950au i gyflawni gwyrthiau peirianyddol yng Nghwm Elan, camp a hanner o ystyried y modd mae’r monolithau o waith dyn yn y dyffrynnoedd hyn wedi dod yn rhan annatod, bron yn naturiol, o’r dirwedd sy’n eu hamgylchynu a’u porthi. Mae’r argaeau a’r cronfeydd dŵr yn rhan hanfodol o’r hyn sy’n dir ffermio traddodiadol heddiw, ac wedi’u gwarchod gan ein partneriaid yn Ymddiriedolaeth Cwm Elan sy’n ymroi a llwyddo i warchod tirwedd newydd i bob pwrpas, a’r economi wledig leol, tra’n geidwaid i’r dalgylchoedd dŵr eu hunain.

Mae’n ceidwaid cefn gwlad ni wedi chwarae’u rhan ar hyd y blynyddoedd hefyd, yn hyrwyddo a gwarchod y cynefinoedd bywyd gwyllt gwych sydd wedi ailflaguro o fan a fu’n llawn dwndwr diwydiannol pan godwyd yr argaeau. Rydyn ni’n falch o’r modd y llwyddwyd i ymgysylltu â thrigolion yr ardal, a’r un mor falch o le mor arbennig i fyw a gweithio ynddo sy’n croesawu ymwelwyr.

Pan glywais i fod ein Tîm Cadwraeth Mynediad a Hamdden am ddatblygu rhaglen Artist Preswyl i Gwm Elan mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru, roedd hi’n hawdd gweld sut y gallai artist ar ymweliad ag ystâd Cwm Elan gael ei ysgogi gan y tirweddau a’r golygfeydd godidog. Meddyliais am feirdd Rhamantaidd yn crwydro’r meysydd, neu arlunwyr dyfrlliw yn gosod eu hoffer celf ar ochr y bryniau, wedi’u swyno a’u sbarduno gan yr olygfa o’u blaenau, yn union fel y bardd telynegol Shelley pan fu’n byw yma yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg! Ond mae mwy i Gwm Elan na hyn wrth gwrs. Mae’r llyfr
hwn a’i gynnwys yn dyst i’r ffaith fod cymaint o elfennau eraill o’r Cwm yn gallu ysbrydoli artistiaid ac ymwelwyr fel ei gilydd.

Chris Jones,
Prif Weithredwr, Dŵr Cymru

 

As the guardians of some of the most beautiful landscapes across Wales, we are proud at Welsh Water to play a part in both safeguarding and promoting some of the county’s most treasured assets – none more so than the Elan Valley.

The innovative Victorian engineers and their counterparts in the 1950s achieved
an epic engineering feat at Elan Valley, and one that is all the more to be celebrated in the way the man made monoliths in these valleys have become a defining and, almost, natural part of the very landscape that both surround and feed them.
The dams and the reservoirs are an integral part of what is now a traditional farming landscape, safeguarded by our partners at the Elan Valley Trust, whose commitment and great achievement has been to conserve what is a new landscape, and the local rural economy, while acting as the ultimate stewards for the water catchments themselves.

Our own teams of countryside rangers have played no small part over the years in promoting and conserving the truly magical wildlife habitats that have re-emerged from what must have been a frenetic hive of industrialisation when the dams
were being built. We are also proud of the way we have been able to engage with the communities living in the area, and that extends to a pride in what is such a special place for us to live and work, and for others to visit and to be inspired.

When I heard that our Conservation Access and Recreation Team were partnering with the Arts Council for Wales to develop an Artist in Residence programme
at Elan Valley, it was easy to appreciate how the wonderful landscapes and the views that might inspire an artist visiting the Elan Valley estate. I was thinking of the Romantic poets, or water colourists setting up their easels on the hillsides, and being transported by the scenery, as the great English lyric poet Shelley must have been when he lived in the valley at the turn of the nineteenth century! But of course, the Elan Valley is so much more than this. This book and its content is a real testimony to the fact that there are so many other dimensions to the Elan Valley that can inspire both artists and visitors alike.

Chris Jones,
Chief Executive, Dŵr Cymru Welsh Water

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s